Het roosje – vs. 2

’t Knaapje zei: “Ik pluk u af,
Roosje op de heide”.
’t Roosje zei: “Ik weer u af,
En ik prik u voor uw straf;
Wilt gij dat ik lijde?”
Roosje, roosje, roosje rood,
Roosje op de heide!

  • M80
  • M90
  • M100
  • M110
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl