Hoor, de eng’len zingen d’ eer – vs. 3

Heil de Vorst der eeuwigheid,
Zonne der gerechtigheid!
Van Zijn vleug’len dalen neer
licht en leven altijd weer.
Lof U, die Uw glorie deed
schuilen in het aardekleed,
opdat wij, van zonde rein,
nieuwgeboren zouden zijn,
Hoor, de eng’len zingen d’ eer
van de nieuw geboren Heer’!

  • M70
  • M80
  • M90
Gezangenboek.nl

Gezangenboek.nl